ReceptionMay Webster blev etableret i efteråret 2015 og er placeret i hjertet af København nær Kongens Nytorv.

Vi er en del af et kontorfællesskab, som består af seks advokater, en fuldmægtig og en advokatsekretær, som alle har solid brancheerfaring.

Vi yder juridisk rådgivning inden for alle de aspekter og juridiske problemstillinger, som har relevans for erhvervslivet eller private forhold.

I begyndelsen af 2016 indgik vi et strategisk samarbejde med KELLER advokatfirma. Formålet med samarbejdet var at øge vores specialiseringsgrad og at kunne dække en bredere vifte af områder.

I May Webster lægger vi vægt på at være professionelle, effektive og samtidig på at tingene foregår i en uhøjtidelig og behagelig atmosfære.

Fagområder og rådgivning

Vi tilbyder sparring og rådgivning inden for erhvervsretslige områder. Vi rådgiver især inden for selskabsret, ansættelsesret, immaterialret, entrepriseret foruden udarbejdelse af kontrakter.

Derudover rådgiver vi også inden for privatretten. Har du eksempelvis behov for udarbejdelse af et testamente eller ægtepagt, står vi gerne til rådighed. Det kan også være, at du skal købe bolig og i den forbindelse har behov for uvildig juridisk rådgivning.

Vi skitserer forståelige løsningsmodeller for dig og er tilgængelige, når du har brug for det. Det er for os vigtigt at yde værdiskabende rådgivning og få skabt en god dialog om, hvordan vi kan dække dine behov.

Vi tror på, at tætte samarbejdsrelationer med vores klienter, i samspil med høj faglighed, udgør fundamentet for optimal juridisk rådgivning.

Det strategiske samarbejde blandt advokaterne på kontoret øger vores specialiseringsgrad, og gør os i stand til at dække et bredt omfang retsområder og specialer. Vi kan således, i næsten alle tilfælde, dække dine behov.

GENEREL INFORMATION

Det følger af de advokatetiske regler pkt. 13, at advokater af egen drift skal oplyse klienter om følgende
forhold:

OM MAY WEBSTER
Alle advokater hos MAY WEBSTER er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af
Advokatsamfundet.

MAY WEBSTER Kontorfællesskab ApS
Østergade 27, 2.
1100 København K.
Tlf.: +45 70 23 70 50
består af følgende selvstændige advokatvirksomheder:

MAY Advokatfirma
Advokat Alexander May Christiansen
CVR nr.: 34 96 33 20
E-mail: amc@maywebster.dk
Klientkonto Danske Bank reg. 3409 konto 3409465501
Forsikringsselskab: Codan

Advokatfirmaet Ulrik Nørregaard ApS
Advokat Ulrik Nørregaard
CVR-nr.: 37 84 33 85
E-mail: un@maywebster.dk
Klientkonto Vestjyske Bank reg. 7651 konto 0001336182
Forsikringsselskab: Codan

KELLER Advokatfirma
Advokat Flemming Keller Henriksen
CVR-nr.: 35 93 15 11
E-mail: fkh@kellerlaw.dk
Klientkonto Nykredit reg. 8117 konto 3573170
Forsikringsselskab: Tryg

Bjørn Wittrup Advokatfirma
Advokat Bjørn Wittrup
CVR nr.: 38 51 92 20
E-mail: bw@maywebster.dk
Klientkonto: Sydbank
Forsikringsselskab: Tryg Forsikring A/S

FORSIKRING
Alle advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets
regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden
udøves. Advokaternes forsikringsselskab fremgår af listen ovenfor.

OFFENTLIG OG FORSIKRINGSDÆKKET RETSHJÆLP
Når en advokat påtager sig en opgave undersøges i hvilket omfang, der kan opnås forsikringsmæssig
(retshjælp) eller offentlig retshjælp i henhold til gældende lov. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt
af det offentlige eller forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af
honoraret mv. og om de mulige konsekvenser for klienten.

GOD ADVOKATSKIK
Samtlige advokater i Danmark skal overholde retsplejelovens regler om god advokatskik. Både klienter og
eventuelle modparter kan klage til Advokatnævnet, som fører tilsyn med danske advokaters overholdelse af de
advokatetiske regler, og som kan pålægge sanktioner, hvis vores rådgivning og adfærd måtte give anledning
hertil.
God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om tavshedspligt og interessekonflikter.
Alle medarbejdere hos os er pålagt tavshedspligt, og derudover har vi sikkerhedsprocedurer for håndtering af
alt fortroligt materiale.
Hos os gennemgår alle nye sager en grundig prøvelse for derved at undgå, at der kan være risiko for
interessekonflikt, og vi evaluerer løbende vores procedurer med henblik på konstant forbedring.
På Advokatnævnets hjemmeside http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx/ findes der yderligere
oplysninger om nævnets virke og de advokatetiske regler. Her kan man også læse mere om god advokatskik og
klageadgang m.v.

REGLER MOD HVIDVASKNING
Ifølge loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er
advokater forpligtet til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger. Derfor skal klienter oplyse navn,
adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag.
Derudover er advokater forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har
tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I tilfælde af mistanke er advokater
forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.
Ifølge loven om forebyggende foranstaltninger har vi samtidig udarbejdet interne regler, der netop omhandler
klientlegitimation, indberetning, intern kontrol m.v.

LOVVALG OG VÆRNETING
Vores advokaters ydelser, rådgivning og forretningsbetingelser er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan
alene indbringes for danske domstole.